← početna

Informacije

OPRAVKA RERNE TRAJE VEĆ 7 MESECI

Poštovani,
S obzirom na Vašu primedbu koja se odnosi na postupanje trgovca Tehnomarket D.O.O. iz Subotice, ovom prilikom predočavamo Vam prava i proceduru za zaštitu Vaših prava kao potrošača, a u smislu odredbi Zakona o zaptiti potrošača.
Naime, član 51. Zakona o zaštiti potrošača propisuje da je trgovac dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru: 1) ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model; 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste; 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe. Zakon o zaštiti potrošača u članu 52. propisuje da je trgovac odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača. Dakle trgovac ne može prebacivati odnos sa servisom na potrošača, trgovac je taj koji odgovara i odlučuje o opravdanosti reklamacije
Član 54. istog zakona navodi da ako isporučena roba nije saobrazna potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da nesaobraznost otkloni, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač na prvom mestu može da bira između zahteva da se nesaobraznost otloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. U svakom slučaju, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
Kako je u konkretnom slučaju sporna rerna reklamirana još pre sedam meseci, te kako trgovac nije izvršio popravku, odnosno nije postupio u skladu sa obavezom iz člana 54. pomenutog zakona i popravku nije izvršio u primerenom roku i bez neugodnosti za potrošača, u smislu istog člana imate pravo da raskinete ugovor o kupovini sporne rerne.
Stav 1. i 2. član 132. Zakona o obligacionim odnosima propisuju da su raskidom ugovora obe strane oslobođene svojih obaveza, izuzev obaveze na naknadu eventualne štete. Ako je jedna strana izvršila ugovor potpuno ili delimično, ima pravo da joj se vrati ono što je dala. Dakle imate pravo da zahtevate povraćaj novca.

Takođe, Vi imate pravo da zahtevate i naknadu štete od trgovca, a koju štetu ste pretrpeli iz razloga što ste bili lišeni upotrebe stvari od dana prave reklamacije, a u smislu člana 502. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima koji navodi da kupac ima pravo na naknadu štete koju je pretrpeo usled toga što je bio lišen upotrebe stvari od trenutka traženja opravke ili zamene do njihovog izvršenja.U skladu sa napred navedenim potrebno je da u smislu člana 58. Zakona o zaštiti potrošača izjavite pismenu reklamaciju trgovcu sa zahtevom za raskid ugovora, a isti je dužan da Vam u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije pismeno odgovori na reklamaciju. Ukoliko trgovac pismeno ne odgovori u navedenom roku, čini prekršaj, te je to potrebno prijaviti nadležnoj tržišnoj inspekciji.

S poštovanjem,
UZPV