Novostinajbitnije informacije...

Tek krajem ove turističke sezone očekuje se donošenje pravilnika koji će preciznije definisati izmene što ih donosi novi Zakon o turizmu.

Turistički aranžmani ove sezone neće biti skuplji zbog izmena koje donosi novi Zakon o turizmu i novih pravila koja će važiti za poslovanje turističkih agencija, kaže za „Politiku” Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Zakon načelno predviđa izmene, ali tek predstoji donošenje pravilnika, pa će se prema sadašnjim najavama, preciznije izmene znati tek krajem ove turističke sezone.

– Imamo dosta nepoznanica koje donose novi propisi, a ono što u ovom trenutku izaziva najviše interesovanja jeste najavljeno uvođenje depozita za otvaranje turističkih agencija. Nije problem samo to koliko će iznositi depoziti, odnosno da li će svi koji žele da se bave turizmom imati novac za to, nego i kakvo rešenje država predviđa – objašnjava Seničić i podseća da polaganje depozita, kakav je predviđen Zakonom o turizmu za agencije, ne postoji ni u jednoj delatnosti u Srbiji.

Ono što agencije brine je pre svega to u koju svrhu će uplaćivati depozite, jer smatraju da ne bi bilo dobro da taj novac bude zarobljen na računu. Seničić kaže da se ova sredstva ne koriste u slučaju insolventnosti niti se na taj način nadoknađuje potencijalna šteta putnicima. On tvrdi da se depoziti, po pravilu, koriste da bi se namirili dobavljači u slučaju problema u poslovanju. Pitanje je sa druge strane koliko će država biti izdašna, odnosno da li je ideja da se zadrži ovoliki broj agencija ili je u planu ukrupnjavanje turističkog tržišta.

Po­de­lje­no još 16.000 va­u­če­ra
Vi­še od dve tre­ći­ne do­dat­nih 20.000 va­u­če­ra za od­mor u Sr­bi­ji, za ko­je je vla­da kra­jem pro­šlog me­se­ca odo­bri­la 100 mi­li­o­na di­na­ra iz bu­dže­ta, već je po­de­lje­no. Osta­lo je još oko 4.000 va­u­če­ra, a naj­tra­že­ni­je de­sti­na­ci­je su i da­lje Zla­ti­bor, Pro­lom Ba­nja i So­ko­ba­nja. Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva tr­go­vi­ne, tu­ri­zma i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja ove go­di­ne naj­vi­še va­u­če­ra je po­de­lje­no pen­zi­o­ne­ri­ma (55,6 od­sto), a za­tim sle­de za­po­sle­ni (33 od­sto) i ne­za­po­sle­ni oko 10 pro­ce­na­ta.

Upitan kako ide prodaja ovogodišnjih aranžmana budući da je bilo najava da će poskupeti, Seničić odgovara da ide uobičajenom dinamikom, s tim što su se neke destinacije već izdvojile.

– Grčka je, recimo, do ovogodišnjeg Sajma turizma imala trend rasta, a onda je prodaja pala, međutim to je opet na prošlogodišnjem nivou. Egipat i Turska beleže, sa druge strane, fantastičan rast. Cene su pristupačne, a i vidimo da je predviđen veliki broj aviona. Na primer, za Egipat će osim „Er Srbije”, leteti i dve egipatske kompanije. Svi aranžmani za Uskrs i Prvi maj su rasprodati u potpunosti – kaže Seničić za naš list. On dodaje da se i za Tursku, prema broju planiranih, letova, očekuje rast od oko 40 odsto.

Seničić navodi da je hotelski smeštaj u Grčkoj poskupeo za oko pet odsto, dok se cene apartmana uglavnom nisu menjale i na nivou su prošlogodišnjih.

– Potražnja uvek izaziva poskupljenje. Grčka je u ovom trenutku jedna od najtraženijih destinacija u Evropi, a sve je više i turista iz zemalja regiona poput Bugarske i Rumunije koja su velika tržišta. Sve to dovelo je Grke u poziciju da koriguju cenovnike – zaključuje direktor Jute.

Izvor: Politika

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.