Novostinajbitnije informacije...

Nacionalna organizacija potrošača Srbije sprovela je istraživanje sa ciljem utvrđivanja koliko su potrošači upoznati sa osnovnim odredbama i pravima kojima im obezbeđuje Zakon o zaštiti potrošača.

U nastavku su dati tačni odgovori na pitanja koja su postavljena u anketi, kao i pojašnjenja istih.

 

 

 

 

 Imate pravo da reklamirate kupljeni proizvod, na osnovu fiskalnog računa, u roku od:

 • 6 meseci od dana kupovine
 • godinu dana od dana kupovine
 • 2 godine od dana kupovine.

Tačan odgovor na navedeno pitanje je 2 godine od dana kupovine.

Neretko se u praksi dešava da prodavci, naročito obuće i odeće, navode da je garancija na kupljeni proizvod 6 meseci – što na osnovu Zakona nije tačno. Ono što jeste tačno je da je u prvih šest meseci od kupovine teret dokazivanja, usled čega je nesaobraznost nastala, na prodavcu, a nakon toga na potrošaču. Ovo praktično znači da ukoliko se nesaobraznost (kvar, oštećenje i sl.) javi u prvih 6 meseci od kupovine, na prodavcu je da dokaže i pokaže ko je za istu odgovoran, a nakon tog perioda ova odgovornost prelazi na potrošača. Međutim, bez obzira ko dokazuje poreklo nesaobraznosti, ukoliko se za istu utvrdi da potrošač nije odgovoran, u roku od dve godine od kupovine, prodavac je dužan da postupi u skladu sa Zakonom i na osnovu istog da reši reklamaciju potrošača.

Sve garancije duže od dve godine su komercijalne garancije i u tim slučajevima prava potrošača, nakon isteka dve godine od kupovine, su definisana u garantnom listu.

Imate pravo da reklamirate kupljeni proizvod, na osnovu fiskalnog računa, u roku od 2 godine od dana kupovine.

 

Dokaz o kupovini je, pored fiskalnog računa, i:

 • poznato tačno vreme kupovine
 • kopija fiskalnog računa
 • slip iz banke
 • ambalaža na kojoj je naveden bar kod proizvoda

Tačni odgovori na navedeno pitanje su: kopija fiskalnog računa i slip iz banke.

Zakon o zaštiti potrošača navodi da potrošač, prilikom izjavljivanja reklamacije, dostavlja na uvid račun ili drugi dokaz o kupovini (kopiju računa, slip i sl.).

Poznato tačno vreme kupovine nije dokaz o kupovini, iz razloga što trgovac nije u obavezi da na kontrolnoj traci fiskalnih računa traži kopije istih. Ambalaža proizvoda nije dokaz o kupovini, jer nije jedinstvena za svakog prodavca.

Dokaz o kupovini je, pored fiskalnog računa, i kopija fiskalnog računa i slip iz banke.

 

Rok u kome prodavac mora da odgovori na izjavljenu reklamaciju potrošača je:

 • odmah na licu mesta
 • 8 dana od dana izjavljivanja reklamacije
 • 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije

Tačan odgovor na navedeno pitanje je: 8 dana od dana izjavljivanja reklamacije.

Zakon o zaštiti potrošača navodi da je prodavac dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

U računanje roka od osam dana uključeni su i neradni dani.

Rok u kome prodavac mora da odgovori na izjavljenu reklamaciju potrošača je 8 dana od dana izjavljivanja reklamacije.

 

Rok u kome prodavac mora da reši izjavljenu reklamaciju potrošača je:

 • odmah na licu mesta
 • 8 dana od dana izjavljivanja reklamacije
 • 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije, sa izuzetkom nameštaja i tehničke robe kada je rok 30 dana

Tačan odgovor na navedeno pitanje je: 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije, sa izuzetkom nameštaja i tehničke robe kada je rok 30 dana.

Zakon o zaštiti potrošača navodi da rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije – što znači da se rok za rešavanje reklamacije računa od datuma prijema reklamacije od strane prodavca. U računanje navedenih rokova uključeni su i neradni dani.

Prodavac ni u jednom slučaju nije u obavezi da potrošaču reši reklamaciju odmah na licu mesta, mada ima tu mogućnost ukoliko je isto u skladu sa poslovnom politikom datog prodavca.

Rok u kome prodavac mora da reši izjavljenu reklamaciju potrošača je 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije, sa izuzetkom nameštaja i tehničke robe kada je rok 30 dana

 

Ukoliko je proizvod fizički oštećen, nepažnjom, lošim rukovanjem i sl, prodavac je dužan da isti popravi ili zameni:

 • da
 • ne
 • ne znam

Tačan odgovor na navedeno pitanje je: ne.

Prodavac nije u obavezi da rešava reklamaciju potrošača ukoliko je proizvod fizički oštećen od strane istog.

Ukoliko je proizvod fizički oštećen, nepažnjom, lošim rukovanjem i sl, prodavac nije dužan da isti popravi ili zameni.

 

Ako mi kupljeni proizvod ne odgovara ili mi se ne dopada, mogu da ga vratim prodavcu:

 • u roku od 30 dana od dana kupovine bez obzira gde je proizvod kupljen
 • u roku od 14 dana od dana kupovine bez obzira gde je proizvod kupljen
 • u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, ukoliko je isti kupljen putem interneta, na prezentaciji i sl.

Tačan odgovor na navedeno pitanje je: u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, ukoliko je isti kupljen putem interneta, na prezentaciji i sl.

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, ne postoji rok u kojem potrošač može da vrati robu prodavcu iz subjektivnim razloga (nedopadanje, neodgovaranje veličine, modela i sl.), i da za isto mora da dobije povrat novčanih sredstava, ukoliko je proizvod kupljen u poslovnim prostorijama trgovca.

Sa druge strane, ukoliko proizvod nije kupljen u poslovnim prostorijama trgovca (već npr. putem interneta, prezentacije, prodaje „od vrata do vrata“ i sl.), potrošač ima pravo da se predomisli u vezi sa kupovinom i proizvod vrati prodavcu, u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda.

Ako mi kupljeni proizvod ne odgovara ili mi se ne dopada, mogu da ga vratim prodavcu u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, ukoliko je isti kupljen putem interneta, na prezentaciji i sl.

Ne postoji rok u kojem potrošač može da vrati robu prodavcu iz subjektivnim razloga i da za isto mora da dobije povrat novčanih sredstava.

 

Zakonski rok isporuke proizvoda je:

 • 15 dana od dana kupovine
 • 30 dana od dana kupovine
 • 45 dana od dana kupovine

Tačan odgovor na navedeno pitanje je: 30 dana od dana kupovine.

Zakon o zaštiti potrošača navodi da je prodavac dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno. Potrošač takođe može (ali nije u obavezi) da prodavcu ostavi dodatni rok za isporuku.

Prodavac je takođe dužan da na računu ili drugoj ispravi o ugovoru čitljivo i jasno napiše rok isporuke robe.

Zakonski rok isporuke proizvoda je 30 dana od dana kupovine.

 

Mogu da raskinem ugovor ili promenim operatora telekomunikacionih usluga ako (zaokružiti sve tačne odgovore):

 • operator izmeni cenu usluge
 • želim da promenim operatora
 • nisam zadovoljan/zadovoljna kvalitetom usluge
 • sve navedeno

Tačan odgovor na navedeno pitanje je: sve navedeno.

 

Ukoliko raskinem ugovor sa minimalnog ugovornom obavezom (ugovori sa mobilnim i kablovskim operatorima i sl.), operator može da mi naplati:

 • kaznene penale
 • iznos koji odgovara sumi iznosa preostalih rata do isteka minimalne ugovorne obaveze
 • iznos koji odgovora sumi iznosa benefita (popust, kupljeni uređaj, naknade za priključke) za period u kojem je usluga korišćena
 • povoljniji iznos od prethodna dva

Tačan odgovor na navedeno pitanje je: povoljniji iznos od prethodna dva.

U skladu sa rešenjima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, za većinu telekomunikacionih operatora, propisano je da pri raskidu ugovora sa minimalnom ugovornom obavezom, potrošaču mogu naplatiti samo jedan od iznosa navedenih u pitanju i to samo povoljniji od dva navedena.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.