← početna

O nama

Osnovni principi udruženja su zaštita interesa potrošača, zaštita legalnih proizvoda — samim tim i kvaliteta — pred naletom proizvoda sumnjivog porekla, ali i kvaliteta usluga u vitalnim institucijama.

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine

Globalizacija kreira nove nejednakosti i nove izazove u domenu potrošačkih prava…Porast u potrošnji takodje mora negovati veze sa ljudskim razvojem… Trebalo bi izgraditi Jake saveze u civilnom društvu koji bi štitili ljudska prava.

Odeljenje za ljudski razvoj pri Ujedinjenim Nacijama

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine je nevladina organizacije osnovana rešenjem Saveznog ministarstva pravde u oktobru 2001. godine.

Osnovni principi koji su rukovodili osnivače ove organizacije su se razvili iz svesti da su posledice potpuno opustošenog tržišta, i samim tim nepostojećih principa rada, kontrole kvaliteta konsekventno u potpunosti ugrozile prava i zaštitu građana, što je primarna i najveća tekovina demokratskih društava.

Ti principi su zaštita interesa ukupne populacije, zaštita legalnih proizvoda i samim tim kvaliteta, pred naletom proizvoda sumnjivog porekla, lošeg kvaliteta i zato škodljivih, ali i kvaliteta usluga u (pre svega, ali ne samo) vitalnim institucijama (zdravstvenim, humanitarnim, javnim i drugim monopolističkim subjektima).

Srbija je danas suočena sa činjenicama da, iako postoji zakon o zaštiti potrošača, ne postoji razvijena svest o pravima potrošača, ali ni instrumenti kontrole kvaliteta, niti način da se inspekcijskim i drugim merama ti isti potrošači adekvatno zaštite.

Poseban problem predstavlja nelojalna konkurencija, kao posledica nedostatka zaštite patenata intelektualne svojine, robne marke, itd. kao i preplavljenost medija sumnjivim oglašavanjima i propagandnim kampanjama koje reklamiraju proizvode bez atesta, bezimenih i u najmanju ruku sumnjivih proizvođača.

Jedan od efikasnih načina da se ovakvi problemi počnu rešavati jeste simultano podizanje svesti građana o njihovim pravima, ali i obezbeđivanje resursa za kontinuirano praćenje tokova tržišta, kvaliteta roba, usluga i zakonodavnih rešenja.

Da bi rad ovakve organizacije, koji mora biti lišen mogućnosti za pritiske bilo kakve vrste, ugledajući se pre svega na najviši nivo samostalnosti i sloboda koje u razvijenim demokratskim sitemima uživaju slična udruženja, smatramo da je neophodno postići sledeće:

- Stvaranje analitičkog i dokumentacionog centra o prometu roba i usluga sa posebnim naglaskom na definisanje osnovnih žarišnih problema; – Podizanje nivoa svesti kod prosečnog potrošača; – Lobiranje u vladinim telima i zakonodavnim organima kako bi se došlo do optimalnih zakonskih instrumenata; – Realizaciju projekta organizovanja nezavisnih i izdvojenih laboratorija za analizu kvaliteta proizvoda.
Ovakav projekat zahteva izuzetno velika ulaganja, posebno u našim uslovima. Smatrmo da je neophodno obezbediti pre svega nezavisne finansijske resurse, radi očuvanja samostalnosti rada i otpora na eventualne pitiske, bilo iz privrede ili političkih struktura.

NOPS je neprofitna, nezavisna, nevladina, vanstranačka organizacija, odnosno reprezentativni savez organizacija potrošača, formiran radi zaštite interesa potrošača i zaštite njihovih prava.

NOPS je organizovana na području Republike Srbije.
Njeno delovanje je javno, izveštaji o aktivnostima se prenose posredstvom sredstava javnog informisanja.

Potrošači se u NOPS učlanjuju dobrovoljno, preko organizacija potrošača u opštinama (gradovima) da bi udruženi mogli snažnije da deluju na promene u društvu i doprinesu boljoj zaštiti prava potrošača.

Medjunarodno udruženje potrošača je federacija koju čini preko 260 organizacija potrošača iz više od 100 zemalja. Ono propagira pravednije društvo braneći prava svih potrošača, uključujući i siromašne i one na marginama društva, podržavajući sam pokret i jačajući brojem članova u organizacijama; kampanje su na medjunarodnom nivou i vode politiku koja poštuje potrošača.

Medjunarodno udruženje potrošača ima 26 organizacija članica u najnerazvijenijim zemljama i drugim kontakt grupama. Partnerski saradjujući medjusobno i sa drugim grupama radi na pitanjima koja se dotiču društvenih i ekonomskih pitanja sa kojim se oni suočavaju (na pr. siromaštvo, loša državna politika, civilna nesloga, nesigurnost izvora hrane, nedostatak investicija itd.)

Medjunarodno udruženje potrošača saradjuje sa udruđenjima potošača na nacionalnom, regionalnom i medjunarodnom nivou kroz svoju centralu u Londonu, svoje regionalne kancelarije u Čileu (Južna Amerika), Maleziji ( Azija), Zimbabve (Afrika) i kancelariju za Razvijene ekonomije kao i Ekonomije u tranziciji, koja se takodje nalazi u Londonu.

Svojim proklamovanjem i radom na osnovnim pravima potrošača, ovo udruženje je izdejstvovalo da ova prava budu uključena u Direktive Ujedinjenih Nacija za zaštitu prava potrošača 1985 god. Da bi ostvarilo svoje ciljeve, udruženje sprovodi istraživanja, radi na patnerskim odnosima i razmenjuje iskustva kroz svoje regionalne kancelarije i programe. Takodje radi na sakupljanju informacija, obrazovanju, obuci, jačanju svojih kapaciteta, tehničkoj podršci, radjanju novih subvencija i podršci na razvoju ovakve politike. Fokus je stavljen na specifična područja rada kao što su, hrana, standardi i trgovina. Udruženje nadgleda pregovaračke procese i kontroliše odluke po ovim pitanjima za koje su zadužena 3 globalna organa koja te odluke donosi: Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO), Komisija Codex Allimentarius i Medjunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

Statusom zvaničnog posmatrača mnogih medjunarodnih organizacija i agencija Ujedinjenih nacija, ova organizacija teži da svoju politiku zaštite potrošača stavi u sam centar pažnje medjunarodnih debata na temu stalnog razvoja.

Zašto se javila potreba za Medjunarodnim udruženjem potrošača?

Sama potreba javila se u XX veku sa težnjom ne samo da se vrednuje ono za šta potrošači daju svoj novac već da bi se prava i izbor potrošača stavili u kontekst društvene i ekonomske pravde za sve. Direktivom Ujedinjenih Nacija sve ovo je preraslo u globalnu težnju za pravdom za sve ljude.

Našu ulogu vidimo kao sve relevantniju i neophodniju u novom milenijumu, a koja sa sobom nosi nove ekonomske, tehnološke, političke i društvene uslove. U skladu sa dinamikom promena i udruženje raste i usredsredjuje se na ostvarenje svog cilja tj. pravdi i jednakosti za svih 6 biliona potrošača u svetu.

Možemo navesti nekoliko svetskih trendova i naše reakcije na njih:

  1. Globalna i nacionalno liberalizovana tržišta neće sama po sebi umanjiti siromaštvo:u stvari,mogu ga samo produbiti. Mi, kao predstavnici gradjanstva, trebamo da se zalažemo za pozitivne društvene i ekonomske mere koje će obezbediti i najsiromašnijima da ostvare svoja prava.
  2. Nova tehnološka i naučna dostignuća ravijaju se munjevitom brzinom i poprilično definišu mogućnosti XXI veka. Mi moramo da se zalažemo, ali da ih ograničimo tamo gde postoje potencijalni negativni efekti na zdravlje, dobrobit i kvalitet naših života.
  3. Globalizovana tržišna ekonomija pojačava globalne poslovne interese i stvara globalne institucije koje zanemaruju interese zajednice i opšte javnosti. Mi moramo delovati kao jako civilno udruženje koje insistira na tome da tržište služi ljudskim pravima i potrebama i da je to srž biznisa i politike vlade.
  4. Potrošačke i proizvodne šeme imaju uticaja na životnu sredinu, na prava i potrebe drugih ljudi kako sada tako i u budućnosti. Mi treba da se zalažemo za potrošače i proizvodne šeme koje će biti i trajne i etičke.
  5. Korupcija i loša upravljačka politika u velikoj meri ugrožavaju blagostanje svih potrošača i prave ustupke u sprovodjenju njihovih prava. Vlade se moraju posvetiti izradi efektivnih mera u iskorenjenju korupcije i jačanju upravljačke politike. Mi moramo da formiramo savez sa nacionalnim i medjunarodnim organizacijama ovog tipa koje svoj rad posvećuju kontroli korupcije i poboljšanju upravljavljačke politike.

Ponosni smo što je ova organizacija širom sveta odigrala ulogu u borbi za poštenije tržište, kao i društvenu i ekonomsku pravdu za sve. Ojačali smo kao organizacija čiji se glas čuje na regionalnim i globalnim forumima i doprineli smo razvoju i promociji vrednosti civilnog stanovništva u svetu.