Javne usluge (el. energija, toplotna energija, gas, telekomunikacije...)

 


Usled velikog broja prigovora potrošača u vezi sa oštećenjem robe prilikom isporuke robe putem kurirske službe, imajte u vidu sledece:

Primalac ili drugo lice koje je ovlašćeno za prijem pošiljake, treba odmah prilikom uručenja, a najkasnije narednog radnog dana, da reklamira prijem oštećene pošiljke ili pošiljke sa umanjenom sadržinom. U suprotnom pravo na naknadnu štete ćete morati da ostvarujete u odgovarajućem sudskom postupku.

Poštanski operator je dužan da se o osnovanosti reklamacije primaoca ili ovlašćenog lica izjasni u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Vredi znati i :

Ukoliko trgovac robu dostavlja sopstvenim vozilom IMATE PRAVO, da robu pregledate pre nego što potpišete da ste je primili u ispravnom stanju- KORISTITE VAŠE PRAVO!