Primedba na proizvod ili uslugu

Ovlašćujem Udruženje Za Zaštitu Potrošača Vojvodine da u moje ime može preduzimati i vršiti sve neophodne pravne radnje u cilju zaštite mojih potrošačkih prava.
Prihvatam uslove za prikupljanje, rukovanje i obradu podataka o ličnosti.