Novostinajbitnije informacije...

Novi Zakon o telekomunikacijama i njegove novine obradovale su građane Srbije, jer je najavljivano će operaterima moći lakše da kažu "zbogom".

Novim zakonom biće propisani mehanizmi za sprečavanje prekomerne potrošnje, ali će i raskid ugovora biti lakši uz plaćanje "beneficiranih penala".

Međutim, kada se sagledaju sve predložene izmene i novine, pitanje je da li će zaista raskid biti i za koliko povoljniji nego do sada.

Kako je za B92.net objasnila sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, operateri će po novim izmenama biti u obavezi da informišu pretplatnika kada iznos njegovog zaduženja dostigne dvostruki iznos njegovog prosečnog zaduženja, u cilju daljeg uvećanja računa za uslugu.

"Detaljnije su propisane obaveze operatora koje se odnose na obaveštavanje potrošača o uslovima ugovora i cenama usluga. Sigurnost građana će biti poboljšana i kroz dodatno obezbeđenje u slučaju prevremenog raskida ugovora, ali i kroz mehanizam registracije pripejd korisnika koji će sprečiti zloupotrebe elektronskih komunikacija", objašnjava ona.

Sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić objasnila je da u skladu sa novim zakonom, u slučaju prevremenog raskida ugovora od strane pretplatnika, potrošač će imati pravo na jednostrani raskid pretplatničkog ugovora, ali će ipak biti dužan da plati ili povlašćenu cenu terminalne opreme i mesečne naknade za preostali period važenja ugovora zaključenog na određeno vreme, ili naknade za ostvarene popuste na usluge za period u kojem je koristio uslugu, odnosno da nadoknadi pun iznos maloprodajne cene terminalne opreme ukoliko ju je kupio uz uslugu. Potrošač će imati pravo izbora opcije koja je povoljnija za njega, ali je važno napomenuti da on i sada ima to pravo, koje mu je omogućeno Rešenjem Ministarstva u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obligacionim odnosima.

 Na pitanje da li su operateri spremni za primenu novih pravila poslovanja, Matićeva ističe da su u postupku pripreme predloga zakona, sprovedene javne konsultacije.

"Uzeti su u obzir komentari kako operatora tako i udruženja za zaštitu potrošača. Cilj novih zakonskih rešenja je da pruži veći stepen zaštite potrošača ali da se obezbede jasna pravila koja će primenjivati operatori tako da se ne ugrožavaju održivost njihovog poslovanja i nove investicije u sektoru elektronskih komunikacija", ističe Matićeva.

Operatori koji posluju u Republici Srbiji posluju i u pojedinim državama članicama EU i u regionu, gde se već primenjuju slična zakonska rešenja, pa su kažu spremni za primenu novog zakon koji će uskoro ući u skupštinsku proceduru.

Po donošenju novog zakona, u slučaju da operatori ne postupaju u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama, krajnji korisnici mogu da se obrate inspekciji za elektronske komunikacije, u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, koja je ovlašćena da utvrdi da li operator postupa u skladu sa zakonom i da naloži otklanjanje eventualnih propusta, kao i da podnese prekršajnu prijavu.

Kako su za B92.net objasnili iz Telekoma Srbije, novim rešenjem Ministarstva telekomunikacija predviđena su dva načina obračunavanja naknade štete prilikom raskida ugovora.

"Rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predviđeno je da se obračun naknade štete zbog prevremenog raskida ugovora može sprovesti na dva načina. Pre donošenja Rešenja praksa je bila da se obračun naknade štete vrši kao zbir preostalih naknada do isteka minimalnog ugovorenog perioda. Novina, koja je doneta ovim Rešenjem, je da se uvodi još jedan način obračuna, u vidu zbira benefita koje operator nudi korisniku, ostvarenih po ugovoru u periodu od zaključenja ugovora do njegovog raskida", objašnjavaju iz MTS-a.

Dakle, obaveza operatora je da omogući oba načina obračuna, a korisniku se fakturiše iznos koji je za njega povoljniji. To u praksi znači da operatori i dalje imaju pravo da fakturišu iznos na ime naknade štete zbog prevremenog raskida, ali se on sada obračunava na jedan od dva definisana načina i fakturiše u iznosu koji je povoljniji za korisnika.

Kada je u pitanju druga novina, a to je da se potrošači obaveste o potrošnji, iz Telekoma Srbije kažu da se prilikom potpisivanja ugovorne obaveze korisnik obaveštava o definisanom mesečnom limitu potrošnje.

 "U slučaju kada korisnik dostigne 80 odsto definisanog limita, MTS upućuje SMS, kojim se korisnik na jasan i nedvosmislen način obaveštava o ostvarenoj potrošnji", objašnjavaju za B92 i dodaju da kada korisnik dostigne 100 odsto mesečnog limita, nakon ponovnog SMS obaveštenja, obustavlja mu se odlazni saobraćaj, koji se može ponovo aktivirati pozivom Korisničkog servisa.

U Vipu su za B92.net pojasnili da novi modalitet koji se pretplatniku-potrošaču nudi u izmenjenim opštim uslovima podrazumeva da korisnik može da bira način obračuna iznosa naknade štete koju je obavezan da plati operatoru zbog prevremenog raskida ugovora i primenjuje se u slučajevima kada je to za pretplatnika-potrošača povoljnija opcija.

"Korisnik može platiti preostale mesečne pretplate počev od dana raskida pretplatničkog odnosa do dana isteka minimalnog predviđenog perioda njegovog trajanja i beneficiranu cenu mobilnog uređaja kupljenog uz ugovornu obavezu (odnosno sve preostale, neizmirene rate za kupljeni uređaj) ili razliku između pune cene usluge i popusta/pogodnosti koje su ostvarene kroz ugovornu obavezu i/ili pun iznos maloprodajne cene uređaja po cenovniku Vip-a važećem u vreme zaključenja ugovora, ukoliko je Pretplatnik uz uslugu kupio i uređaj", objašnjavaju oni.

Na pitanje da li su spremni za primenu novih zakonskih odredbi, u Vipu kažu:

"Novi Zakon o elektronskim komunikacijama je u najavi, odnosno prošao je javnu raspravu pre dve godine, a prošle godine je usvojen na Vladi. Od tada nema pouzdanih informacija zašto nije usvojen i kada će biti, odnosno kada ćemo biti upoznati sa njegovom konačnom verzijom. Što se modaliteta vezanih za raskid ugovora pre isteka ugovorne obaveze tiče, mi već primenjujemo te opcije."

Po stupanju na snagu novog zakona, Minstarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge doneće veći broj podzakonskih zakona u cilju njegove potpune implementacije.

A za sve one koji ne budu primenjivali nova pravila, predviđene su i zakonske mere.

"Predlog zakona o elektronskim komunikacijama propisuje kaznene odredbe koje se primenjuju u slučaju nepoštovanja njegovih odredbi, što obuhvata i odredbe koje se odnose na zaštitu krajnjih korisnika elektronskih komunikacija. Predviđene kaznene odredbe za pravna lica, u novčanim iznosima iznose od 100.000 do 250.000 dinara, od 250.000 do 500.000 dinara i od 500.000 do 2.000.000 dinara", objasnila je Tatjana Matić.

Predlog zakona je usaglašen sa važećim regulatornim okvirom Evropske unije iz 2009. godine, i predviđa i unapređenje uslova poslovanja operatora elektronskih komunikacija u Republici Srbiji, kao i promovisanje dodatnog jačanja konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija.

Izvor: B92

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.