Novostinajbitnije informacije...

Prema saopštenju JKP "Infostan tehnologije ", pomenuto preduzeće je uputilo 140.000 hiljada opomena, za neizmirena potraživanja u periodu od februara 2018. godine, pa do poslednjeg mesečnog računa.

U saopštenju se ističe, da je do maja 2018. godine knjiženje uplata vršeno na najstarije dugovanje, dok se od tog datuma, samom uplatnicom, knjiži uplata na mesec na koji se i obračunski period odnosi.

Prethodni sistem knjiženja, iako se mogao definisati kao legalan i u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, otvara pitanje da li isti može biti i legitiman u odnosima potrošača i pružaoca komunalnih usluga, budući da prosečan potrošač kao ekonomski slabija strana ne poznaje niti je dužan da zna sadržaj Zakona o obligacionim odnosima. Potrošač, po dobijanju uplatnice za obračunski period, smatra da je njenim plaćanjem izvršio uplatu upravo za taj mesec. Međutim, kada se uplata bez njegovog znanja rasknjiži na najstariji dug, dugovanje faktički ne može da zastari (ukoliko je potrošač periodično vršio uplate, bez posebne naznake za koji mesec plaća). Nakon maja 2018, Infostan ne može da „radi šta hoće sa uplatama“, odnosno da uplate za određeni mesec rasknjižava na najstarija dugovanja, a kako ista nikada ne bi zastarela, pa je to za posledicu imalo slanje ogromnog broja opomena.

Napominjemo, da se prilikom dostavljanja računa, na svakom mesečnom zaduženju iskazuje i iznos prethodnog dugovanja i da je sporno svako potraživanje koje na prethodno ispostavljenim računima nije iskazano. Takođe, naglašavamo da je svako naplaćivanje izdavanja i slanja opomena potrošaču zabranjeno (u skladu sa čl. 12. ZZP-a), nezavisno od toga da li podnesak - opomenu izrađuje advokat ili pravna služba preduzeća, pa je samim tim i svaki trošak u vezi sa izdavanjem i slanjem opomena protivzakonit.

Nacionalna organizacija potrošača Srbije svakodnevno, u komunikaciji sa potrošačima, evidentira, između ostalog, i žalbe na usluge komunalnih preduzeća. Svedoci smo da su sve češće prijave na kvalitet pruženih usluga, kao i obračun potrošnje. S tim u vezi, budući da se stalno radi na efikasnosti sistema naplate, mišljenja smo da bi neophodno bilo da se paralelno sa tim unapređuje i kvalitet pruženih usluga, kao i da se javna komunalna preduzeća u prigovorima na njihov rad ne kriju iza paravana državnog organa, odnosno imaoca javnog ovlašćenja koji im uređuju kvalitet, uslove pružanja i cenu usluge, već da u prvi plan stave potrošača i zadovoljenje opšteg društvenog interesa u kom cilju su i osnovani.

 

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.