Novostinajbitnije informacije...

Dana 23.01.2012. godine, u saradnji sa predstavnicima fabrike akumulatora Koncern Farmakom MB iz Sombora, precizirana je jedinstvena procedura, koja će se primenjiivati u slučaju reklamacija akumulatora pomenutog proizvođača.

  1. Ukoliko je potrošač nezadovoljan radom akumulatora, a isti se nalazi u garantnom roku, neophodno je uputiti pismenu reklamaciju prodavcu ( mesto gde je kupljen sporni akumulator) ili isti lično odneti u najbliži ovlašćeni servis (u ovom slučaju je procedura znatno brža). Spisak ovlašćenih servisa se nalazi na garantnom listu i na oficijalnoj veb stranici proizvođača. Potrošač može od servisera zahtevati da mu se izda test baterija za vreme dok se njegov akumulator nalazi u ovlašćenom servisu i koju je dužan da vrati nakon preuzimanja svog akumulatora . Serviser je dužan da u roku od tri dana sprovede kompletnu proceduru, a odstupanja od ovog roka moguća su usled vanrednih, tj. nepredviđenih okolnosti i povećanog obima posla, što je serviser opet dužan da potrošaču i naglasi.  
  2. Kada potrošač dobije pismeno obaveštenje od ovlašćenog servisa da je, nakon sprovedene kompletne dijagnostike, uočeno da postoji tehnički nedostatak ili fabrička greška za koju potrošač nije odgovoran, sporni akumulator se može zameniti na mestu na kome je isti i kupljen.
  3. Ukoliko ovlašćeni servis nakon sprovedene kompletne dijagnostike odbije reklamaciju, a potrošač ima primedbe na nalaz, odnosno izveštaj ovlašćenog servisa , može od istog zahtevati da se akumulator pošalje na fabričku ekspertizu. Rezultati dobijeni na osnovu fabričke ekspertize smatraju se konačnim i ne podležu daljim reklamacijama.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.