24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Konačno usvojen zakon koji će štititi potrošače u oblasti finansija. Puna primena nakon 6 meseci.

Kamate će ubuduće u svim bankarskim ugovorima morati da budu vrlo određene tako da korisnik nema dilemu oko njihove visine, a banke koje su poslednjih godina jednostrano menjale uslove zaduživanja svojim klijentima to više neće moći da rade. Štaviše, u narednih šest meseci moraće da vrate kamate na nivo na kome su bile u trenutku potpisivanja ugovora. Ovo je posledica upravo usvojenog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.
Novo zakonsko rešenje ne važi retroaktivno kako su banke tumačile, već će se primenjivati na budući deo ugovora koji su u tečaju.

Drugim rečima, vraćanja novca klijentima na čije su kredite banke primenjivale odredbe da kamate mogu da menjaju u skladu s poslovnom politikom ili sličnim uopštenim ugovornim odredbama – neće biti. Ipak, mnogi krediti će tako ubuduće manje koštati korisnike.
Ukoliko, pak,neki bankarski dužnik smatra da je oštećen za vreme dok nije bilo Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga može zaštitu da traži sudskim putem, ali po osnovu drugih zakona, poput Zakona o obligacijama.
Bankarski ugovori više neće moći da imaju odredbe koje upućuju na poslovnu politiku. Zakon je bankama propisao da u narednih šest meseci moraju neodređene i neodredive odredbe ugovora da usklade s naredbom novog zakona. U tom periodu, do usklađivanja ugovora, banke neće moći da povećavaju visinu ugovorne obaveze s pozivom na ugovorene neodredive elemente.
Zakon je izričit da, ako se radi o fiksnoj ugovorenoj obavezi, ili da u slučajevima kada visina obaveze zavisi od promenljivih elemenata, ti elementi moraju biti takvi da se zvanično objavljuju kao što je slučaj sa referentnom kamatnom stopom ili indeksom potrošačkih cena.
Narodna banka Srbije juče je pojasnila da će se ubuduće kamate usklađivati tako da visina ugovorene promenljive kamatne stope ili njenog dela, koje sada Zakon prepoznaje kao neodredive, ne može biti veća od onoga što je bilo u trenutku zaključenja ugovora.
Na primer, banka i klijent su ugovorili kamatu kao zbir tromesečnogeuribora plus dva odsto, a taj zbir je u momentu zaključenja ugovora iznosio, recimo, pet odsto sa ugovorenom mogućnošću da banka menja kamatnu stopu u zavisnosti od njene poslovne politike. U međuvremenu, iako je tromesečni euribor pao, banka je zadržala visinu kamatne stope na nivou od pet odsto ili ju je povećala na, na primer, šest odsto. Ubuduće važiće ugovorena kamata kao zbir tromesečnogeuribora plus dva odsto i ubuduće će se menjati samo u zavisnosti od kretanja tromesečnog euribora.
Banke neće moći od korisnika da traže naknadu za usklađivanje ugovora, niti dodatnu dokumentaciju radi tog usklađivanja.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.