Novostinajbitnije informacije...

Molimo potrošače za poseban oprez pri donošenju konačne odluke o ulasku u sudski proces sa EPS-om u vezi sa naplatom troškova garantovanog snabdevača na računima za električnu energiju!

Proteklih dana više organizacija (neke potpuno nepoznate javnosti) pozvalo je potrošače na podnošenje masovnih tužbi protiv ovog javnog preduzeća na temelju jedne pravnosnažne presude kojom je potvrđeno da EPS nema pravo na naplatu ovih troškova. Presudom Osnovnog suda u Prijepolju, sudske jedinice u Novoj Varoši, potvrđena je odluka Višeg suda u Užicu prema kojoj EPS ima obavezu da obešteti potrošača koji ga je tužio.

S druge strane, EPS je „Politici“ dostavio presudu Osnovnog suda u Leskovcu kojom je potvrđena prvostepena odluka Osnovnog suda u ovom gradu, kojom je isti ovaj zahtev odbijen kao neosnovan, te EPS nema razloga da nadoknađuje štetu bilo kome.

NOPS godinama unazad apeluje da troškovi štampanja i dostavljanja računa potrošačima ne smeju dodatno da se naplaćuju i da takva praksa nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Iz EPS-a tvrde da se trošak garantovanog snabdevača ne odnosi na trošak izdavanja i slanja računa već pokriva deo opravdanih izdataka snabdevača i da je isti odobren od strane Agencije za energetiku i u skladu je sa Zakonom o energetici.

S obzirom da je sudska praksa po ovom pitanju neujednačena i da postoje brojne nejasnoće, konačnu odluku moraće da donese Vrhovani kasacioni sud, koji bi na sednici Veća građanskog odeljenja trebalo da zauzme načelni obavezujući stav o ovom pitanju, kao što je to uradio po pitanju troškova bankarskih kredita. U slučaju da građani pokrenu parnicu i izgube je (u slučaju da Vrhovni kasacioni sud zauzme stav da je trošak garantovanog snabdevača opravdan i u skladu sa zakonom), sebe mogu dovesti u situaciju da plaćaju dodatne sudske i troškove advokata.

Ovom prilikom pozivamo Vrhovni kasacioni sud da se što pre izjasni o ovom spornom pravnom pitanju i reši višegodišnje nedoumice u vezi sa troškovima garantovanog snabdevača, trajno i sistemski.

Za to vreme potrošačke organizacije se moraju ponašati razumno i odgovorno prema potrošačima, ne smeju se stavljati u uloge sudija i tumača propisa koje im po zakonu ne pripadaju. Zbog svega navedenog, izražavamo sumnju da svako masovno pozivanje i „uvlačenje“ u sudske postupke sa neizvesnim ishodom nije u funkciji zaštite kolektivnih interesa potrošača, već nečijih ličnih interesa.

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.