24. 06. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Vodeći se  jednim od osnovnih prava potrošača Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) i to prava na: zdravu i održivu životnu sredinu - život i rad u sredini koja nije štetna za zdravlje i dobrobit sadašnje i budućih generacija, pravovremeno i potpuno informisanje o stanju životne sredine,
Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine je preduzelo aktivnosti istraživanja o uslugama koje nudi JKP „Čistoća“ Novi Sad, te edukacije građana o načinu i mestu odlaganja pojedinog otpada.

•    JKP „Čistoća“ Novi Sad redovno obaveštava i apeluje na građane, putem zvanične internet stranice, društvenih mreža, te sredstava javnog informisanja, da odlažu otpad u za to predviđene posude za odlaganje otpada, te da krupan otpad i kabasti otpad mogu potpuno besplatno da deponuju na Gradskoj deponiji u Novom Sadu.

•    Pojedini nesavesni građani i pored obaveštenja i apela Preduzeća, odlažu komunalni otpad, kabasti otpad, krupan otpad, građevinski otpad i na taj način direktno utiču na nastanak divljih deponija u Gradu Novom Sadu.

•    JKP „Čistoća“ Novi Sad preduzima sve potrebne aktivnosti na sanaciji – uklanjanju divljih deponija i redovno postupa po prijavama – reklamacijama građana:
-    2130 zaprimljenih reklamacija,
-    rešeno 1830 odnosno 85,9% zaprimljenih reklamacija,
-    300 reklamacija u procesu rešavanja,
-    u toku 2023. godine sa divljih deponija je uklonjeno preko 15.000 m3 otpada.

•    Na osnovu javno dostupnih informacija na sajtu preduzeća utvrđeno je da je JKP “Čistoća“ Novi Sad uspostavila stabilan sistem upravljanja otpadom i sistem menadžmenta životnom sredinom sa obučenim kadrom i iskustvom, tj. Preduzeće je implementiralo standard SRPS ISO 14001.

•    Pored poštovanja svih zakonskih zahteva, zahteva standarda i zainteresovanih strana u oblasti zaštite životne sredine, JKP „Čistoća“ Novi Sad je postavila:
    -28 podzemnih kontejnera za prikupljanje PET ambalaže (2022. godine)
    -27 podzemnih kontejnera za prikupljanje PET ambalaže (2023. godine), u cilju povećanja izdvojenosti reciklabilnih materija,
       posude (staklena zvona) za sakupljanje staklene ambalaže u većem delu Grada Novog Sada,
     -nove „zelene“ tehnologije (laka ekološka-električna vozila za sakupljnje otpada i glutone – vakum sakupljače otpada).
   -Građanima je na raspolaganju i mogućnost iznajmljivanja kontejnera od 5 m3 radi odlaganja kabastog, građevinskog i drugog neopasnog otpada, i to po ceni od 2.950,00 dinara bez PDV-a, u skladu sa Cenovnikom drugih usluga koje pruža JKP „Čistoća“ Novi Sad. Predmetni Cenovnik je javno dostupan na zvaničnoj internet stranici Preduzeća na sledećem linku: 

Cenovnik usluga JKP "Čistoća" Novi Sad


•    Iz svega gore navedenog možemo zaključiti da JKP „Čistoća“ Novi Sad nastavlja sa pozitivnom praksom ulaganja u primarnu separaciju otpada, te da, zajedno sa odgovornim građanima, predstavlja stub održivosti životne sredine. 
•    Međutim, ono što još uvek nedostaje je odgovornost pojedinih građana, jer jedino zajedničkim delovanjem možemo  obezbediti ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini.

Istraživanje sproveli UZPV i NOPS

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.