16. 07. 2024.

Novosti najbitnije informacije...

Šta se dešava ukoliko potrošač nema dovoljno novca da plati račun i zakasni sa uplatom? Koji su rokovi za isključivanje korisnika, ali i koliko puta se neredovni platiša opomene i da li se ponovno uključenje naplaćuje i koliko, pitali smo operatere fiksne i mobilne telefonije, kablovske i internet distributere i javna preduzeća koja pružaju komunalne i druge usluge.

Fiksna telefonija

TELEKOM: Korisnici „Telekoma Srbija” uglavnom redovno izmiruju račune za pružene telekomunikacione usluge, a naplativost svih računa u proseku je oko 95 odsto. U slučajevima kada korisnik ipak ne izmiri svoja dugovanja za fiksni telefon na vreme, u sledećem računu dobija opomenu da nije platio račun. Privremeno isključenje fiksne telefonske linije u odlaznom saobraćaju sprovodi se kada korisnik ima neizmirena dugovanja za ostvareni telefonski saobraćaj zaključno sa pretposlednjim računom. Korisnik tako ima do 60 dana na raspolaganju da plati mesečni račun za ostvareni telefonski saobraćaj. Uz račun za određeni mesec dostavlja se u odgovarajućom roku i opomena pred isključenje za dug, kako bi korisnici mogli da ga izmire i izbegnu isključenje.
 

Mobilna telefonija


MTS: Korisniku postpejd tarifa u mobilnoj telefoniji, ako ne iskoristi sve mogućnosti da mesečni račun plati u roku koji je naznačen na računu, biće privremeno onemogućeni odlazni pozivi. U skladu sa procedurom, nakon isteka roka za plaćanje računa, MTS postpejd korisnike u narednih tri do šest dana podseti SMS-om da nisu platili račun. Korisnik potom ima još 10 dana da plati račun, dakle najmanje 15 dana od isteka roka za plaćanje, posle čega više neće moći da poziva druge korisnike. U narednih 30 dana korisnik će moći samo da prihvata pozive. U slučaju da ni u tom periodu ne izmiri mesečni račun, korisnik neće moći da prihvati ni da upućuje pozive. Ugovor o pružanju telekomunikacionih usluga raskida se posle dodatnih 30 dana, koliko korisnik ima na raspolaganju da plati mesečni račun. Po uplati svih neizmirenih dugovanja korisnika, korisniku će ponovo biti uključena telefonska linija.

VIP: Rokovi obustave mobilnog saobraćaja usled neplaćenih računa zavise od korisnikove istorije plaćanja, odnosno od toga koliko je korisnik redovan platiša. Iste principe koristimo i kad su u pitanju korisnici interneta. Period tolerancije kašnjenja u izmirenju dugovanja duži je ukoliko korisnik svoje račune izmiruje na vreme, pa mu se izuzetno desi da zakasni. Kada je u pitanju nacionalni saobraćaj, korisnicima se obustavlja samo odlazni saobraćaj i oni imaju mogućnost da primaju pozive i poruke.
Pre obustave odlaznog saobraćaja, korisnik je obavešten u više navrata SMS-om, govornim automatom ili pozivom od strane agenata za naplatu da treba da izmiri svoje obaveze sa jasno definisanim rokom za uplatu. Tek ukoliko korisnik ne izmiri svoje obaveze i posle ovih obaveštenja, pribegavamo isključenju odlaznog saobraćaja. Usluga ponovnog uključivanja naplaćuje se 177 dinara.

TELENOR: Korisnici koji ne plate jedan račun dobijaju zabranu odlaznog poziva u trajanju od 60 dana. Ne ukidamo dolazni saobraćaj. Nakon 60 dana od uvođenja zabrane odlaznog saobraćaja broj će biti deaktiviran ukoliko se dugovanje ne izmiri. Internet korisnike suspendujemo posle prvog neplaćenog računa i nemaju mogućnost korišćenja interneta, kao ni mogućnost primanja i slanja SMS-a ili primanja govornih poziva (kod onih korisnika koji aktiviraju govorni saobraćaj na toj SIM kartici). Korisnike podsećamo da plate račun za prethodni mesec SMS-om, i to prvi put oko 22. u mesecu za prethodni račun, drugi oko 27, treći put oko trećeg, pred isključenja. Na primer, ako korisnik nije platio račun za mesec april, prvi SMS dolazi oko 22. maja. Usluga uključenja nakon isključenja se naplaćuje 150 dinara.

Kablovska televizija i internetSBB: Posle dva meseca neplaćanja računa isključujemo uslugu kablovske televizije. Ukoliko se pojavi uvećan dug pojedinih korisnika, trudimo se da izađemo u susret i omogućimo plaćanje u više rata. Posle isteka valute plaćanja računa isključujemo internet.
Svaki račun koji se šalje sadrži ukupno dugovanje iz prethodnog perioda i predstavlja u isto vreme opomenu. Pre isključivanja, operateri pozivaju korisnike i opominju još jednom na neplaćene račune. Ne naplaćuje se usluga ponovnog uključivanja.

EUNET: Usluga se obustavlja posle neplaćena dva računa, s tim što se za početak korisniku smanji brzina kada mu je omogućeno da koristi imejl i korisnički portal. Na ovaj način mu omogućavamo dodatnih sedam dana za izmirenje obaveza. Nakon isteka ovih sedam dana, nalog se suspenduje u potpunosti, odnosno korisnik nema mogućnost korišćenja interneta, a obaveštenje dobija SMS-om. Korisnik dobija podsetnik imejlom, dva podsetnika i SMS kada je usluga suspendovana. Usluga ponovnog uključivanja naplaćuje se 90 dinara plus PDV.

Voda
BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA: Korisnicima naših usluga koji su neredovne platiše šaljemo opomene za izmirenje dugovanja. Opomene se šalju periodično, u serijama, u zavisnosti od visine duga, kao na primer:

  • dužnici do 20.000 dinara;
  • dužnici od 20.000 do 50.000 dinara…
Potrošače koji ne izmire dugovanja nakon dobijene opomene isključujemo iz sistema vodosnabdevanja i utužujemo pre isteka roka zastarelosti potraživanja. Usluge skidanja i obnove spoja fakturišu se prema važećem cenovniku JKP BVK i cene se kreću u rasponu od 9.000 do 50.000 dinara u zavisnosti od lokacije, promera cevi i mesta priključenja, odnosno toga da li je dovodna ili ulična cev.

Grejanje

BEOGRADSKE ELEKTRANE: Preduzeće JKP „Infostan” nadležno je za naplatu usluge daljinskog grejanja za stambeni prostor. Građani dugovanja za stambeni prostor izmiruju u dogovoru sa JP „Infostan” i „Beogradske elektrane” ne utiču na način otplate tog duga. Korisnici poslovnog prostora, kojima preduzeće fakturiše račune za grejanje sa „Beogradskim elektranama” mogu da sklope protokol o otplati duga. Protokol podrazumeva izmirenje 30 odsto nastalog dugovanja odmah, dok se ostatak duga otplaćuje na više mesečnih rata. Što se tiče isključenja sa sistema daljinskog grejanja korisnika zbog neplaćanja obaveza za isporučenu toplotnu energiju, „Beogradske elektrane” sprovode kontinuirani proces isključenja dužnika. Najpre se isporuka toplotne energije obustavlja korisnicima koji ni na jedan način nisu pokazali interesovanje za izmirenje duga, a duži period ne plaćaju uslugu daljinskog grejanja. Sa sistema daljinskog grejanja najčešće se isključuju dužnici iz kategorije pravnih lica zbog toga što je tim korisnicima tehnički izvodljivije prekinuti isporuku toplotne energije. Te neplatiše se i utužuju.
Prema dužnicima iz kategorije fizička lica kod kojih nije tehnički izvodljivo isključenje sa sistema daljinskog grejanja, Javno komunalno preduzeće „Infostan”, koje vrši naplatu od ove kategorije korisnika, sprovodi proces utuženja i prinudne naplate. „Beogradske elektrane” velike dužnike, posle utuženja i preduzimanja svih raspoloživih mera za naplatu dugovanja, ukoliko postoje tehnički uslovi, isključuju sa sistema daljinskog grejanja. Usluga ponovnog priključenja se naplaćuje.

StrujaEDB: Isporuku električne energije obustavljamo posle dva i više neplaćenih računa. Pre nego što korisnika isključimo više puta ga opomenemo, a svaki račun je i račun opomene. To znači da korisnik dobije i obaveštenje o visini duga i opomenu, posle toga poslednju opomenu, a tek onda ga isključujemo. Usluga ponovnog uključivanja korisnika se naplaćuje 750 dinara.

Izvor: Politika

Novosti - Naslovi - Iz novina - Potrosac.info

Na ovom mestu objavljujemo sve najbitnije informacije o aktivnostima kojima se zalažemo za
zaštitu prava i interesa potrošača u Srbiji.