24. 06. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

PITANJE:

pet dana primetio sam da se na plocipojavljuje bela prasina koja se pretvara u budj,sto se rasusuje i razdvaja se po ploci.Prodavac nije mi dao ni deklaraciju od navedenog stola ni garanciju.A pozivom na telefon mob nece da se javi .

ODGOVOR:

Poštovani,

s obzirom na Vašu primedbu koja se odnosi na salon nameštaja Tamaris, neophodno je da istima istaknete pismenu reklamaciju sa zahtevom za zamenu spornog stola u smislu člana 54. Zakona o zašiti potrošača, koji između ostalog propisuje da u slučaju nesaobrazne robe potrošač ima pravo da od trgovca zahteva zamenu. Na Vašu pismenu reklamaciju trgovac je dužan da odgovori u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, te ukoliko ne odgovori u pisanom obliku čini prekršaj, što je potrbno prijaviti nadležnoj tržišnoj inspekciji. Radi obezbeđenja dokaza da je trgovac određenog dana primio Vašu reklamaciju, potrebno je da navedenu reklamaciju pošaljete putem pošte – preporučeno sa povratnicom.
Što se tiče deklaracije član 40 Zakona o trgovini propisuje da roba u prodavnici na malo mora imati deklaraciju, dok član 74 istog zakona navodi da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako prodaje robu sa neurednom ili nepropisnom, to je potrebno uzimajući u obzir navedeno da trgovca prijavite nadležnoj tržišnoj inspekciji.

S poštovanjem,
Udruženje za zaštitu potrošača