23. 05. 2024.

Infoteka

Ovaj deo predstavlja nepresušni izvor informacija i svojevrsnu bazu znanja. Razvrstani u nekoliko glavnih kategorija svaki prikazani slučaj
može se primeniti na bilo koga od nas. Iz tog razloga smatramo korišćenje ovih saveta neophodnim u nameri da stvorimo obrazovanog potrošača.

Podkategorije:

Bruxelles, 17. kolovoza 2017.
POPRATNA BILJEŠKA
Od: Europska komisija
Datum primitka: 24. srpnja 2017.
Za: Glavno tajništvo Vijeća
Br. dok. Kom.: D048379/05

 

Predmet: UREDBA KOMISIJE (EU) …/… оd XXX o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani
Za delegacije se u prilogu nalazi dokument D048379/05.
Priloženo: D048379/05


EUROPSKA KOMISIJA

Bruxelles, XXX SANTE/11059/2016 Rev. 2 (POOL/E2/2016/11059/11059R2-EN.doc) D048379/05 […](2017) XXX draft

UREDBA KOMISIJE (EU) …/… оd XXX o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani (Tekst značajan za EGP)

UREDBA KOMISIJE (EU) o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani
(Tekst značajan za EGP)

 


EUROPSKA KOMISIJA,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane1, a posebno njezin članak 4. stavak 4., budući da:


(1) Cilj je Uredbe (EZ) br. 852/2004 osigurati visok stupanj zaštite potrošača s obzirom na sigurnost hrane. U njoj je „higijena hrane” definirana kao skup mjera i uvjeta potrebnih za kontrolu opasnosti i osiguranje prikladnosti hrane za prehranu ljudi u skladu s njezinom namjenom. Opasnosti za sigurnost hrane nastaju kada je hrana izložena opasnim tvarima koje dovode do kontaminacije te hrane. Te opasnosti mogu biti biološke, kemijske ili fizičke.

(2) U skladu s definicijom iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 315/932 akrilamid je kontaminant te stoga predstavlja opasnost kemijske naravi u prehrambenom lancu.

(3) Akrilamid je organski spoj male molekulske mase i visoke topivosti u vodi koji nastaje iz tvari asparagin i šećera koji su prirodno prisutni u određenoj hrani pri njezinoj pripremi na temperaturama koje su u načelu više od 120°C i uz mali udio vlage. Taj spoj uglavnom nastaje u pečenoj ili prženoj hrani bogatoj ugljikohidratima koja u sirovom stanju sadržava njegove prekursore, kao što su žitarice, krumpiri i zrna kave.
1 SL L 139, 30.4.2004., str. 1.
2 Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13.2.1993., str. 1.)

(4) S obzirom na to da su razine akrilamida u određenoj hrani znatno više od razina u usporedivim proizvodima iste kategorije proizvoda Preporukom Komisije 2013/647/EU3 nadležna tijela država članica pozvana su na provođenje ispitivanja metoda proizvodnje i prerade kojima se služe subjekti u poslovanju s hranom kako bi se utvrdilo prelazi li razina akrilamida u određenom prehrambenom proizvodu indikativne vrijednosti utvrđene u Prilogu toj preporuci.

(5) Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM) Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) donio je 2015. mišljenje o akrilamidu u hrani4. Agencija je na temelju studija na životinjama potvrdila zaključke prethodnih procjena prema kojima prisutnost akrilamida u hrani može povećati rizik od razvoja raka kod potrošača u svim dobnim skupinama. Činjenica da je akrilamid prisutan u širokom spektru hrane koja se svakodnevno upotrebljava zabrinjavajuća je za sve potrošače, ali su djeca zbog svoje tjelesne mase najizloženija dobna skupina. Na temelju sadašnjih razina izloženosti akrilamidu putem hrane mogući štetni učinci akrilamida na živčani sustav, prenatalni i postnatalni razvoj i muško reproduktivno zdravlje nisu se smatrali zabrinjavajućima. Sadašnje razine izloženosti akrilamidu svih dobnih skupina putem hrane zabrinjavajuće su zbog njegovih kancerogenih učinaka.

(6) S obzirom na zaključak Agencije u pogledu kancerogenih učinaka akrilamida i na nepostojanje dosljednih i obveznih mjera koje bi subjekti u poslovanju s hranom trebali primjenjivati kako bi smanjili razine akrilamida potrebno je osigurati sigurnost hrane i smanjiti prisutnost akrilamida u hrani koja u sirovom stanju sadržava njegove prekursore na način da se utvrde odgovarajuće mjere za ublažavanje učinaka. Razine akrilamida mogu se smanjiti pristupom u kojem se ublažavaju učinci, kao što je provedba dobre higijenske prakse i primjena postupaka koji se temelje na načelima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP).

(7) U skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 852/2004, subjekti u poslovanju s hranom trebaju slijediti postupke potrebne za postizanje ciljeva koji su postavljeni kako bi se ostvarili ciljevi te uredbe i, ako je potrebno, prikupljati uzorke i davati ih na analizu kako bi održali razinu vlastite uspješnosti. U tom se pogledu postavljanjem ciljeva kao što su razine referentnih vrijednosti može usmjeravati provedba pravila o higijeni i istodobno osigurati smanjenje razine izloženosti određenim opasnostima. Mjerama za ublažavanje učinaka smanjila bi se prisutnost akrilamida u hrani. Djelotvornost mjera za ublažavanje učinaka potrebno je provjeriti uzorkovanjem i analizom kako bi se provjerila usklađenost s razinama referentnih vrijednosti.
3 Preporuka Komisije 2013/647/EU od 8. studenoga 2013. o ispitivanju razina akrilamida u hrani (SL L 301, 12.11.2013., str. 15.)
4 EFSA Journal 2015.; 13(6):4104

(8) Stoga je potrebno uspostaviti mjere za ublažavanje učinaka kojima se utvrđuju koraci u preradi hrane podložni nastajanju akrilamida u hrani i utvrditi mjere za smanjenje razina akrilamida u toj hrani.

(9) Mjere za ublažavanje učinaka utvrđene ovom Uredbom temelje se na postojećim znanstvenim i tehničkim saznanjima te je dokazano da dovode do nižih razina akrilamida bez nepovoljnog utjecaja na kvalitetu i mikrobiološku sigurnost proizvoda. Te su mjere za ublažavanje učinaka uspostavljene nakon iscrpnog savjetovanja s organizacijama koje zastupaju subjekte u poslovanju s hranom, potrošače i stručnjake iz nadležnih tijela država članica na koje se te mjere odnose. Ako mjere za ublažavanje učinaka uključuju upotrebu prehrambenih aditiva i drugih tvari, prehrambeni aditivi i druge tvari trebali bi se upotrebljavati u skladu s odobrenjem za uporabu.

(10) Razine referentnih vrijednosti pokazatelji su uspješnosti koje je potrebno upotrijebiti kako bi se provjerila djelotvornost mjera za ublažavanje učinaka te se temelje na iskustvu i pojavnosti u opsežnim kategorijama hrane. Primjenom svih relevantnih mjera za ublažavanje učinaka potrebno je odrediti najnižu razinu referentnih vrijednosti koja je realno ostvariva. Razine referentnih vrijednosti trebalo bi odrediti s obzirom na najnovije podatke o pojavnosti sadržane u bazi podataka Agencije, pri čemu se pretpostavlja da se unutar opsežne kategorije hrane u 10 % do 15 % proizvoda s najvišim razinama akrilamida njegova razina obično može smanjiti primjenom dobre prakse. Prepoznata je činjenica da su navedene kategorije hrane u određenim slučajevima opsežne i da za određenu hranu u okviru tako opsežne kategorije hrane mogu postojati posebni uvjeti proizvodnje, zemljopisni ili sezonski uvjeti ili obilježja proizvoda u kojima nije moguće ostvariti razine referentnih vrijednosti unatoč primjeni svih mjera za ublažavanje učinaka. U takvim bi situacijama subjekt u poslovanju s hranom trebao moći dokazati da je primijenio odgovarajuće mjere za ublažavanje učinaka.

(11) Komisija bi trebala redovito preispitivati razine referentnih vrijednosti radi određivanja sve nižih razina koje bi upućivale na neprekidno smanjivanje prisutnosti akrilamida u hrani.

(12) Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode hranu unutar područja primjene ove Uredbe i koji se bave maloprodajnom djelatnošću i/ili izravno opskrbljuju samo lokalne maloprodajne objekte obično su mali subjekti. Stoga su mjere za ublažavanje učinaka prilagođene prirodi njihovih djelatnosti. Međutim, subjekti u poslovanju s hranom koji su dio ili franšiza većeg, međusobno povezanog poslovanja i koji se opskrbljuju iz središnjice, trebali bi primijeniti dodatne mjere za ublažavanje učinaka koje velika- poduzeća mogu provesti jer se tim mjerama dodatno smanjuje prisutnost akrilamida u hrani, a njihova primjena je primjena u takvim poduzećima izvediva.

(13) Djelotvornost mjera za ublažavanje učinaka koje se provode radi smanjenja udjela akrilamida trebalo bi provjeriti uzorkovanjem i analizom. Potrebno je utvrditi uvjete uzorkovanja i analize koje moraju provesti subjekti u poslovanju s hranom. Kad je riječ o uzorkovanju, trebalo bi utvrditi analitičke zahtjeve i učestalost uzorkovanja kako bi se osiguralo da su dobiveni analitički rezultati reprezentativni za njihovu proizvodnju. Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode hranu unutar područja primjene ove Uredbe i koji se bave maloprodajnom djelatnošću i/ili izravno opskrbljuju samo lokalne maloprodajne objekte izuzeti su od obveze uzorkovanja i analize svojih proizvoda u pogledu prisutnosti akrilamida jer bi takva obveza nerazmjerno opteretila njihovo poslovanje.

(14) Osim uzorkovanja i analize koji se nalažu subjektima u poslovanju s hranom, Uredbom (EZ) br. 882/20045 od država članica zahtijeva se redovita provedba službenih kontrola radi osiguravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje. Uzorkovanje i analiza koje države članice provode u okviru službenih kontrola trebali bi biti u skladu s postupcima uzorkovanja i analitičkim kriterijima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 882/2004.

(15) Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, pri određivanju najviše razine akrilamida u određenoj hrani trebalo bi, uz mjere propisane ovom Uredbom, uzeti u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93.

(16) Mjere za ublažavanje učinaka koje provode subjekti u poslovanju s hranom mogle bi uključivati promjene njihova postojećeg postupka proizvodnje, zbog čega je potrebno utvrditi prijelazno razdoblje prije nego što mjere iz ove Uredbe postanu primjenjive.

(17) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

 


DONIJELA JE OVU UREDBU:


Članak 1.

Područje primjene

1. Ne dovodeći u pitanje primjenjive odredbe prava Unije u području hrane, subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode i na tržište stavljaju hranu navedenu u stavku 2. primjenjuju, u skladu s člankom 2., mjere za ublažavanje učinaka navedene u prilozima I. i II. radi ostvarenja najnižih realno ostvarivih razina akrilamida ispod razina referentnih vrijednosti navedenih u Prilogu IV.
5 Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.)

2. Hrana iz stavka 1. sljedeća je:
(a) pomfrit, ostali proizvodi od svježih rezanih krumpira (prženi u dubokom ulju) i čips od svježih krumpira izrezanih na kriške;
(b) čips od krumpira, grickalice, krekeri i ostali proizvodi od tijesta od krumpira;
(c) kruh;
(d) žitarice za doručak (osim kaše od zobenih pahuljica);
(e) fini pekarski proizvodi: kolačići, keksi, dvopek, pločice od žitarica, pogačice, korneti, oblatne, čajne pogače i medenjaci te krekeri, hruskavi kruh i zamjene za kruh. U ovoj je kategoriji kreker suhi keks (pečeni proizvod od brašna od žitarica);
(f) kava:
i. pržena kava;
ii. instant (topljiva) kava;
(g) nadomjesci kave;
(h) dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća6.

 

Članak 2.

Mjere za ublažavanje učinaka


1. Subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode i na tržište stavljaju hranu navedenu u članku 1. stavku 2. primjenjuju mjere za ublažavanje učinaka predviđene Prilogom I.
2. Odstupajući od stavka 1., subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode hranu navedenu u članku 1. stavku 2. i koji se bave maloprodajnom djelatnošću i/ili izravno opskrbljuju samo lokalne maloprodajne objekte primjenjuju mjere za ublažavanje učinaka predviđene u Dijelu A Priloga II.
6 Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).
3. Subjekti u poslovanju s hranom iz stavka 2. koji posluju u objektima koji su pod izravnom kontrolom i posluju pod jednim zaštitnim znakom ili dozvolom za poslovanje kao dio ili franšiza većeg, međusobno povezanog poslovanja i prema uputama subjekta u poslovanju s hranom koji ima centraliziranu opskrbu hranom iz članka 1. stavka 2. primjenjuju dodatne mjere za ublažavanje učinaka navedene u Dijelu B Priloga II.
4. Ako se premaše razine referentnih vrijednosti, subjekti u poslovanju s hranom preispituju primijenjene mjere za ublažavanje učinaka te prilagođavaju postupke i kontrole radi ostvarenja najnižih realno ostvarivih razina akrilamida ispod razina referentnih vrijednosti navedenih u Prilogu IV. Subjekti u poslovanju s hranom u obzir uzimaju sigurnost hrane, posebne uvjete proizvodnje i zemljopisne uvjete ili obilježja proizvoda.

 

Članak 3.

Definicije
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
1. definicije „hrane”, „subjekta u poslovanju s hranom”, „maloprodaje”, „stavljanja na tržište” i „krajnjeg potrošača” navedene u člancima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/20027;
2. „razine referentnih vrijednosti” znači pokazatelji uspješnosti koji se upotrebljavaju kako bi se provjerila djelotvornost mjera za ublažavanje učinaka te se temelje na iskustvu i pojavnosti u opsežnim kategorijama hrane.

 

Članak 4.

Uzorkovanje i analiza
1. Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 2. stavka 1. uspostavljaju program za svoje uzorkovanje i analizu razina akrilamida u hrani navedenoj u članku 1. stavku 2.
2. Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 2. stavka 1. vode evidenciju primijenjenih mjera za ublažavanje učinaka navedenih u Prilogu I.
3. Subjekti u poslovanju s hranom iz članka 2. stavka 3. vode evidenciju primijenjenih mjera za ublažavanje učinaka navedenih u dijelovima A i B Priloga II.
4. U skladu s uvjetima iz Priloga III. ovoj Uredbi, subjekti u poslovanju s hranom iz članka 2. stavka 1. i članka 2. stavka 3. provode uzorkovanje i analizu kako bi utvrdili razinu akrilamida u hrani i bilježe rezultate uzorkovanja i analize.
7 Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).
5. Ako rezultati uzorkovanja i analize pokažu da razine nisu niže od razina referentnih vrijednosti akrilamida navedenih u Prilogu IV. ovoj Uredbi, subjekti u poslovanju s hranom iz članka 2. stavka 1. i članka 2. stavka 3. u skladu s člankom 2. stavkom 4. bez odlaganja preispituju mjere za ublažavanje učinaka.
6. Odstupajući od navedenoga, ovaj se članak ne primjenjuje na subjekte u poslovanju s hranom iz članka 2. stavka 2. Ti subjekti u poslovanju s hranom mogu dostaviti dokaze o primjeni mjera za ublažavanje učinaka navedenih u Dijelu A Priloga II.

 

Članak 5.

Preispitivanje razina akrilamida
Komisija preispituje razine referentnih vrijednosti akrilamida u hrani navedene u Prilogu IV. svake tri godine, a prvi put to čini u roku od tri godine od početka primjene ove Uredbe.
Preispitivanje razina referentnih vrijednosti temelji se na podacima o pojavnosti akrilamida iz baze podataka Agencije koji se odnose na razdoblje preispitivanja i koje u bazu podataka Agencije dostavljaju nadležna tijela i subjekti u poslovanju s hranom.

 

Članak 6.

Stupanje na snagu i primjena
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Počinje se primjenjivati četiri mjeseca nakon stupanja na snagu.
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

 

 

Sastavljeno u Bruxellesu
Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER