16. 07. 2024.

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlana porodica), koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije, odnosno prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa Uredbom o energetskom kupcu.

Na koliko besplatnih kilovata električne energije, odnosno kubika prirodnog gasa, imate pravo?

Ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, odnosno prirodnog gasa, na sledeći način:

 1. za električnu energiju, za sve mesece:
 • za domaćinstvo sa jednim članom od 120 kWh mesečno;
 • za domaćinstvo sa dva i tri člana od 160 kWh mesečno;
 • za domaćinstva sa četiri i pet članova od 200 kWh mesečno;
 • za domaćinstva sa šest i više članova od 250 kWh mesečno;
 1. za prirodni gas, za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar:
 • za domaćinstvo sa jednim članom od 35m3 mesečno;
 • za domaćinstvo sa dva i tri člana od 45m3 mesečno;
 • za domaćinstva sa četiri i pet članova od 60m3 mesečno;
 • za domaćinstva sa šest i više članova od 75m3 mesečno.

Kriterijumi i uslovi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

 1. ukupan mesečni prihod domaćinstva;
 2. broj članova domaćinstva;
 3. imovno stanje.

Ukupan mesečni prihod domaćinstva obuhvata sva primanja i prihode koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, u smislu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite i propisa donetih na osnovu tog zakona.

Važna napomena

Korisnici socijalne pomoći i dečijeg dodatka stiču status energetski ugroženog kupca na osnovu akta kojim su stekli pravo na socijalnu pomoć ili dečiji dodatak i na njih se ne primenjuju uslovi o ukupnim mesečnim prihodima

Uslov za sticanje statusa ugroženog kupca je ostvaren ukupan mesečni prihod domaćinstva, i to:

 1. do 14.848,60 dinara za domaćinstva sa jednim članom;
 2. do 21.619,25 dinara za domaćinstva sa dva i tri člana;
 3. do 28.385,45 dinara za domaćinstva sa četiri i pet članova;
 4. do 35.696,30 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Kome podneti zahtev i šta isti treba da sadrži

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite (socijalno) u mestu prebivališta. Zahtev naročito sadrži podatke o:

 1. imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana i adresi prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva;
 2. izvorima primanja i prihoda domaćinstva;
 3. stambenom prostoru koji podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva poseduju ili koriste;
 4. snabdevaču i mernom uređaju za isporučenu električnu energiju, odnosno prirodni gas.

Pored navedenog u zahtevu je potrebno navesti da li se sticanje statusa energetski ugroženog kupca odnosi na električnu energiju ili prirodni gas.