24. 06. 2024.

Sve što treba da znate, pre nego što krenete u prazničnu kupovinu, u tekstu koji sledi...

U susret predstojećim praznicima, ponovo je aktuelna tema koja se odnosi na oglašena sniženja i akcije koje nude trgovci. Predstoji nam sezonsko sniženje koje započinje u razdoblju između 25. decembra i 10. januara. Ovom prilikom ukazali bismo na prava potrošača, kao i obaveze trgovaca, kada su u pitanju različiti prodajni podsticaji kojima se potrošači motivišu da obave kupovinu.

Ponuda prodajnog podsticaja naročito sadrži: vrstu podsticaja, precizno i jasno određenje robe/usluge na koju se odnosi, period važenja podsticaja, sa naznakom datuma početka i datuma isteka, a u slučaju rasprodaje sa naznakom „dok traju zalihe“, kao i sve eventualne posebne uslove vezane za ostvarivanje prava na podsticaj. U nastavku, izložićemo kada i na koji način se obavlja prodaja sa sniženom cenom.

U slučaju prodaje robe/usluge sa sniženom cenom, trgovac, odnosno pružalac usluge, je dužan da pored ponude prodajnog podsticaja, na prodajnom mestu jasno istakne i sniženu i prethodnu cenu.

Trenutno, nalazimo se u periodu kada su aktuelne ponude koje se odnose na sezonska sniženja. Sezonsko sniženje je prodaja robe po sniženoj ceni nakon proteka sezone i najviše dva puta godišnje. Sezonsko sniženje započinje u razdoblju između 25. decembra i 10. januara i 1. i 15. jula. Sezonsko sniženje može trajati najviše 60 dana po sezonskom sniženju.

Ističemo i najčešće situacije sa kojima se prilikom kupovine susrećemo, a za koje je Zakon o trgovini predvideo novčanu kaznu:

  • Trgovac oglasi najviši procenat sniženja, a u maloprodajnom objektu je zanemarljiv broj artikala po toj ceni . Zakon propisuje:

Kod oglašavanja procenta sniženja, najveći procenat sniženja može da se navede ukoliko se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu trgovca

  • Potrošači često imaju utisak da su u pitanju prividna sniženja, da je cena na koju se popust oglašava kratak period bila u ponudi. Zakon propisuje:

Zabranjeno je oglašavanje prodajnih podsticaja kojim se oglašava navodna rasprodaja ili prividno sniženje cene robe ili usluga, obim sniženja ili sl, ako je ranija cena neistinito prikazana ili je roba/usluga bila ponuđena po ranijoj ceni u zanemarljivo kratkom periodu

  • Da se u praksi ne navodi jasno razlog sniženja, kada on postoji. Zakon propisuje

Ako se prodajni podsticaj nudi za robu kojoj je umanjena upotrebna vrednost (roba sa greškom, oštećenje, pred istekom roka trajanja i sl.), taj razlog se mora jasno i nedvosmisleno istaći na prodajnom mestu.

Najčešća prodaja sa sniženom cenom sa kojim se u svakodnevnoj kupovini susrećemo jeste akcijska prodaja. Akcijska prodaja je prodaja robe/usluge po ceni koja je niža od prethodne cene te robe/usluge i traje ne duže od 31 dan. Trgovac i pružalac usluge koji organizuju akcijsku prodaju sa rokom važenja do tri dana ne moraju da istaknu sniženu i prethodnu cenu, već jasno određenje procenta sniženja. Trgovac je dužan da se pridržava istaknute cene i uslova prodaje. Ukoliko je oglašena cena na osnovu koje ste se odlučili za kupovinu, istaknuta uz robu koju kupujete, ista mora i prilikom izdavanja računa biti obračunata. Česta je situacija da akcijska cena koja se nalazi uz artikal, na kasi bude zanemarena i da se potrošaču obračuna viša cena, odnosno ona na koju je oglašen popust. Naglašavamo da u tim situacijama, imate pravo da zahtevate cenu koja je uz robu istaknuta i da insistirate da vam prodavac pod tim uslovima robu i proda. Suprotno postupanje, odnosno odbijanje trgovca da postupi po vašem zahtevu predstavlja zakonom sankcionisan prekršaj.

Rasprodaja robe je prodaja po nižoj ceni u odnosu na prethodnu cenu, u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe. Trgovac je dužan da fizički izdvoji robu koja je predmet rasprodaje od prodaje robe pod redovnim uslovima. Od objavljivanja rasprodaje do kraja njenog trajanja trgovac ne sme da naručuje i uključuje u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje.

Ukoliko primetite bilo kakve nepravilnosti koje se tiču oglašenih sniženja, prijavu uputite Tržišnoj inspekciji koja je nadležna za nadzor propisa koji se tiču prodajnih podsticaja. Naglašavamo, da su prava potrošača ista i kada se roba/usluga kupi po redovnoj i kada se kupi po sniženoj ceni. Ukoliko imate fiskalni račun, odnosno dokaz o kupovini, za nesaobraznost/nedostatak koji se u periodu od dve godine pojavi, možete prodavcu izjaviti reklamaciju. Savetujemo potrošače da bez obzira na sniženja kupovinu ne obavljaju impulsivno već planirano. Jedan od razloga je i situacija kada kupovinu obavite u maloprodajnom objektu, a predomislite se, shodno Zakonu o zaštiti potrošača, ukoliko ne postoji nesaobraznost/nedostatak, nemate pravo da zahtevate povrat novca odnosno zamenu. Neki od trgovaca ovakvu praksu dozvoljavaju, ali je odluka o tome prepuštena njihovim uslovima i poslovnoj praksi, a ne i obavezi koju je propisao zakon.